Sanathkumaryyem
Naarasimham
Nandiyam
Siva Rahsiyam
Daurvaasam,of Durvasa Rishi
Naradeeyam
Kapilam, basis for Sankhya system
Manavam
Varunam
Devi Bhagavatham
Vasishtam,of Vasishta
Kalki
Gaanapatah
Hamsam
Saambham
Sauram, of Sun
Parasaram of Parasara
Bhargathvam of Bhargava